Smluvní podmínky Hosting Beroun

I. Základní pojmy

1.Poskytovatelem je společnost MyDreams innovations s.r.o. se sídlem Srázná 229, Hýskov, 26706, IČ 02543524, DIČ: CZ02543524 plátce DPH, Zapsaná v obch. rejstříku vedeném v Praze, oddíl C, vložka 220668, která provozuje webhosting hosting.beroun.ws s platností od 01.10.2012.
2. Uživatelem je jakákoliv právnická osoba, nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která při respektování těchto Všeobecných obchodních podmínek uzavře s poskytovatelem smlouvu o poskytování datových telekomunikačních služeb.
3. Provozem serveru se rozumí poskytování datových telekomunikačních služeb spočívajících v technické správě domény 2. úrovně a hostingu uživatele na technických prostředcích poskytovatele.

II. Provozní podmínky, práva a povinnosti poskytovatele, práva a povinnosti uživatele

1. Poskytovatel zajistí na základě uzavřené smlouvy pro uživatele :
• nepřetržitý provoz serveru, na kterém bude provozovaná služba uživatele,
• nepřetržitý dohled nad vlastními technickými prostředky, včetně jejich servisu a odpovídající technickou podporu a hotline podle typu poskytované služby, u správce doménového jména zajistí poskytovatel pro uživatele registraci a provoz doménového jména v doméně 2. úrovně.
2. Za účelem poskytování služeb dle Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb se uživatel zavazuje poskytnout poskytovateli nutnou součinnost, zejména při montáži, seřízení, údržbě, doplnění, opravě, úpravě, měření, revizi, demontáži apod. technického zařízení poskytovatele, a to po celou dobu trvání smlouvy.
3. Uživatel bere na vědomí, že při zajišťování činností dle odst. 2. tohoto článku může dojít k výpadku služeb poskytovaných na základě Smlouvy.
4. Uživatel bere na vědomí, že služby jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu a nesmí využívání těchto služeb umožnit třetím osobám bez písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb.
5. Uživateli je zakázáno a poskytovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služeb dle Smlouvy, jestliže uživatel poruší zákaz a prostřednictvím poskytovatele bude na Internetu : • nabízet nebo šířit obsah, který je v rozporu s právním řádem ČR a platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána
• propagovat potlačování Ústavou zaručených základních práv a občanských svobod u skupin, jednotlivců nebo národů
• nabízet nebo šířit nezákonný pornografický materiál
• provozovat servery nabízející nelegálně získaný software za účelem jeho dalšího prodeje a poskytování tohoto nelegálního software třetím osobám
• provozovat zatěžující chat servery
• provozovat servery zaměřující se na spam
• provozovat servery přetěžující databázové systémy (např. použití nevhodné databáze, špatná indexace dat a pod.)
• umisťovat na síť Internet rasistické informace; informace, které by mohly poškodit dobré jméno poskytovatele, případně jiný materiál, jehož obsah je v rozporu s právním řádem ČR nebo mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána
• provozovat servery, které obsahují nadměrné množství hudebních a filmových souborů (mp3, mpeg, avi atd.), a které zároveň slouží především ke stahování těchto souborů
• provozovat servery uživatelů, kteří poškozují dobré jméno poskytovatele či jeho pracovníků
• porušovat autorská a jiná práva třetích osob, včetně duševního vlastnictví
• provozovat servery, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy
• používat a šířit nástroje, které by ohrožovaly bezpečnost sítě Internet
• provozovat jakékoliv servery, jež se i částečně dají zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž případné zařazení uživatelova obsahu do některé z výše uvedených kategorií je plně na uvážení poskytovatele.
6. V případě, že se uživatel dopustí jednání vyjmenovaného v předchozím odstavci (bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele), odpovídá za škodu, která poskytovateli v souvislosti s takovýmto porušením smluvních povinností vznikla.

III. Domény

1. Správcem doménových jmen v "top level" doméně je uživatelem zvolená společnost Subreg.cz, která má oprávnění provádět registrace domén 2. úrovně ( dále jen registrátor ).
2. Uživatel má doménové jméno v doméně 2. úrovně pronajaté do užívání od registrátora. Za tento pronájem doménového jména platí uživatel poskytovateli a ten zvolenému registrátorovi poplatek.
3. Veškerá dispoziční práva k pronajatému a zaplacenému doménovému jménu náleží uživateli, který je oprávněn v rámci pronájmu s daným jménem nakládat dle obchodních podmínek příslušného registrátora domény 2. úrovně.
4. Poskytovatel k doménovému jménu nemá žádné práva, není jeho vlastníkem, uživatelem. Je pouze technickým správcem domény.

IV. Závady, odstávky, reklamace, poruchy

1. V souvislosti s poskytovanými službami může docházet k jejich dočasnému omezení, přerušení nebo snížení jejich kvality. V takovém případě poskytovatel nenese odpovědnost za škody, které uživateli nebo třetím osobám vzniknou nefunkčností serveru, poškozením, ztrátou nebo únikem dat. Stejně tak poskytovatel za škody neodpovídá v případech uvedených v odst. 2, 5 a 8 tohoto článku.
2. Poskytovatel má právo u každého ze strojů u libovolné služby na plánovanou odstávku k provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru, údržbu či výměnu hardwaru, a to v rozsahu 60 minut. Tuto plánovanou odstávku je poskytovatel povinen oznámit na svých internetových stránkách nejpozději 24 hodin před zahájením plánované odstávky.
3. Poskytovatel bude podle svých možností realizovat odstávku v době nižšího provozu o víkendech, svátcích a v nočních hodinách. Poskytovatel provede odstávku na dobu nezbytně nutnou k provedení činností dle odstavce 2. tohoto článku.
4. Poskytovatel neodpovídá za překážky, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu v plnění jeho povinností. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. Poskytovatel neodpovídá uživateli nebo třetím osobám za škody, včetně nároků na náhradu ušlého zisku, které jim vzniknou v souvislosti s přerušením dodávky služeb, dojde-li k přerušení zásahem vyšší moci, zneužitím poskytovaných služeb třetími osobami, nebo jejich nelegálními zásahy.
5. Uživatel je povinen reklamaci výpadků a poruch uplatnit u poskytovatele písemně ve lhůtě nejpozději tří kalendářních dnů od ukončení, nebo odstranění výpadku. 6. Uživatel nemá právo na slevu z ceny za poskytované služby v souvislosti s výpadkem sítě housingového centra, ve kterém jsou umístěny technické prostředky poskytovatele.
7. Reklamace nemá odkladný účinek a uživatel je povinen zaplatit poskytovateli účtované ceny služeb v plné výši do data jejich splatnosti.
8. Poskytovatel nepřizná slevu z ceny poskytovaných služeb, pokud uživatel nehradí řádně a včas poskytované služby. Pokud poskytovatel v rámci reklamačního řízení přizná uživateli slevu z ceny služeb a uživatel služby nehradí řádně a včas, má poskytovatel právo veškeré své finanční nároky vůči uživateli započíst na přiznanou slevu z ceny služeb.
9. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli, případně třetím osobám, způsobí zejména tím, že na serveru poskytovatele bude spouštět nevhodné a přetěžující skripty snižující rychlost odezvy strojů poskytovatele nebo znemožňující dostupnost třetích osob.
10. Uživatel bere na vědomí, že kromě přiznané slevy z ceny poskytovaných služeb poskytovatel neodpovídá za škody v důsledku neposkytnutí služeb, nebo vadného poskytnutí služeb.

V. Objednávky, smlouvy, platební podmínky

1. Uživatel zamýšlené služby objednává u poskytovatele formou uzavření Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb. V této Smlouvě se strany dohodnou na předmětu a rozsahu plnění, platebních a dalších podmínkách.
2. Za poskytované služby náleží poskytovateli úplata. Způsob účtování jednotlivých služeb poskytnutých uživateli je dán typem služby. Uživatel se zavazuje, že bude respektovat platební podmínky uvedené ve Smlouvě. V této Smlouvě se strany dohodnou na ceně poskytovaných služeb v závislosti na délce fakturačního období, na případných slevách nebo přirážkách, způsobech platby, délce fakturačního období apod.
3. U placených služeb bude poskytovatel fakturovat předem, pokud se strany nedohodnou jinak. V den obdržení platby poskytovatel aktivuje uživateli službu a spolu s konfiguračním protokolem zašle na e-mail uživatele daňový doklad - konečnou fakturu.
4. Uživatel nemá nárok na vrácení poměrné části zaplacené ceny za služby neposkytnuté v případě předčasného ukončení Smlouvy uživatelem bez uvedení závažného důvodu,kterým je např. neodůvodněné neplnění smluvních podmínek poskytovatelem.

VI. Trvání a zánik Smluv o poskytování datových telekomunikačních služeb

1. Smlouvu lze uzavřít na dobu určitou, a to na dobu jednoho roku.
2. Výpověď Smlouvy je uživatel povinen zaslat písemně (v elektronické formě) na emailovou adresu poskytovatele. Poskytovatel přijetí výpovědi potvrdí uživateli zpětným emailem. K odeslání písemného oznámení výpovědi lze využít formuláře zpracovaného poskytovatelem. Písemnou výpověď lze doporučeně odeslat na adresu sídla poskytovatele. V pochybnostech o dnu doručení se má za to, že písemná výpověď byla poskytovateli doručena nejpozději sedmý den po jejím podání na poštu.
3. Pokud si uživatel v průběhu výpovědní lhůty nezmění poskytovatele hostingu (včetně změny DNS záznamu a technického správce), zavazuje se uhradit poskytovatelem vystavenou fakturu na další časové období podle dosud využívané služby.
4. Poskytovatel má právo vypovědět Smlouvu okamžitě, porušuje-li uživatel smluvní, nebo všeobecné obchodní podmínky, neplatí-li za odebrané služby, nebo je-li více jak 14 dnů v prodlení s plněním finančních závazků vůči poskytovateli.
5. V případě porušování smluvních podmínek ze strany poskytovatele, má uživatel právo vypovědět uzavřenou Smlouvu s okamžitou platností.
6. Poskytovatel zasílá výpověď uživateli e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě.
7. Pod sankcí smluvní pokuty ve výši sto tisíc korun se obě smluvní strany zavazují, že budou v průběhu smluvního vztahu i po jeho ukončení zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se provozu serveru a služeb poskytovaných poskytovatelem. Vedle smluvní pokuty má poškozená strana nárok na náhradu škody, která jí porušením povinnosti mlčenlivosti druhou stranou vznikla. Obě smluvní strany se zavazují, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytovat žádné informace třetím osobám. Povolenou výjimkou je uveřejňování marketingových informací poskytovatelem o svých zákaznících, kterých bude použito na webových stránkách poskytovatele a případně v jeho e-mailové korespondenci. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace poskytované na vyžádání orgánům činným v trestním řízení.

VII. Registrace uživatelů

1. Všechny údaje zadávané v registraci, v dalších formulářích a Smlouvách musí být pravdivé. Při jakékoliv změně těchto údajů je uživatel povinen provést jejich opravu, či o opravu požádat poskytovatele. Údaje je možné měnit on-line přímo přes webové rozhraní poskytovatele.
2. Registrovaný uživatel nese plnou odpovědnost za všechny objednávky, požadavky a činnosti, provedené přes administraci na hosting.beroun.ws.
3. Registrovaný uživatel nese plnou odpovědnost za vše, k čemu na účtu dojde v souvislosti se zjištěním uživatelova přihlašovacího jména a hesla jinou osobou, které nebude způsobeno poskytovatelem.
4. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že mu poskytovatel bude zasílat formou e-mailu informace o novinkách v nabídce jeho společnosti.
5. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že informace o uživateli (vyjma osobních dat chráněných zákonem č. 101/2000 Sb.) budou použity pro marketingové účely poskytovatele. K marketingovým účelům poskytovatele může být použit bez předchozího souhlasu uživatele i výňatek z e-mailové korespondence mezi poskytovatelem a uživatelem.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb.
2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v textu Všeobecných obchodních podmínek.
3. Poskytovatelem změněné obchodní podmínky jsou platné a účinné od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byly zveřejněny na webových stránkách poskytovatele.
4. V případě doručování zpráv prostřednictvím e-mailu platí, že zpráva byla druhé straně doručena třetím dnem po jejím odeslání.
5. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o změnách svých kontaktních údajů ( sídel, adres, telefonních čísel, faxů, e-mailů apod.).
6. Změny a dodatky Smluv musí mít písemnou formu a musí být podepsány osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.
7. V souladu s ustanovením § 262 odst. 1 Obch. z. se smluvní strany dohodly, že jejich smluvní závazkové vztahy se budou řídit obchodním zákoníkem. Vztahy neupravené tímto kodexem se řídí zákonem č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích, zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, případně občanským zákoníkem.
8. Při uzavření Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb obdrží uživatel jeden výtisk těchto Všeobecných obchodních podmínek. Podpisem Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb uživatel stvrzuje, že byl seznámen se Všeobecnými obchodními podmínkami poskytování služeb na serverech http://hosting.beroun.ws.
9. Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory mezi nimi, které vzniknou na základě nebo v souvislosti se Smlouvou, budou s konečnou platností rozhodovány u Obvodního soudu pro Beroun.
10. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.03.2010.